Home

Evangelical Church of Maraland liata eimâ châ vaw ly

        Eima Missionary nah

 

Chyhsa râh 1445 sq Km chhôh ta pahrâpa, Mizoram State liata ypa cha Marapa tahpa ama châ. Hnôh lâ phôry (Story) ta ama reina dâh liata cha Mara chyhsapazy he Chin chho lâ, Tibet nata Chin tlâhzy tawhta chapia lymâpa ta, India Mawh-Nochhi lâ lei râh pha yna su hawhta lei râh pha tluapa ta sie lymâpa ama châ. Atahmâ Mara râh chhôhta apahrâpazy he kô zathôh nata sypangawh tawhta khîh vaw sa pathaopa hawhta pachâpa ama châ.

 

Mara chi-phozysachaki - Chapi, Hawthai, Ngiaphia or Sizo, Lialai-Heima, Lôchei, Lytu, Tlôsaih-Siaha, Vytu, Zyhno-zy cha ‘Marapa’ tahpa moh bipa châ ei ta, reih eihpa nano nanopazy ama hnei chyu.

                ECM Calendar 2019

 

Mara Holy Bible

Download tyh

 

 

 

 

KTP Hits Collection

KTP Branch, New colony - Lihthuhpa la pangai pata